SMEBank


ขณะนี้แบบแสดงความประสงค์การขอความช่วยเหลือ
ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางการปี 2564
ปิดรับสมัครแล้ว


ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์

ขอสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษอื่นๆ จาก SME D Bank

>> Click <<


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

เป็นผู้นำเพื่อการสร้างสังคมผู้ประกอบการไทย และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก ทั้งนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งแสวงหากำไรสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภาย ใต้การบริหารงานที่เปี่ยมด้วยธรรมาภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)


สำนักงานใหญ่

  • ที่อยู่: 310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  • โทรศัพท์: 02-265-3000
  • โทรสาร: 02-265-4000

เวลาทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์ - 8.30 ถึง 16.30
  • เสาร์ - อาทิตย์ - ปิดทำการ
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ - ปิดทำการ