มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจกรณีบุคคลธรรมดา ใช้เลขที่บัตรประชาชน
กรณีนิติบุคคล ใช้เลขทะเบียนการค้า / เลขทะเบียนนิติบุคคล