SMEBank

“การช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทย”


คุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วม
1.ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่มีประวัติการชำระหนี้ปกติ(สถานะจัดชั้นปกติ A) ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563/ ลูกค้าที่ได้รับสิทธิการชะลอการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ประกอบกิจการจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศ ธปท.ที่ สกส1.3/2563 ที่ปัจจุบันยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจไทย
2.สินเชื่อที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ไม่รวมประเภทสินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินเชื่อที่ธนาคารเป็นหน่วยร่วมดำเนินการทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร/ผู้จัดการโครงการ